LIETUVOS IR DID?IOSIOS BRITANIJOS VERSLO KULTŪRŲ ATSTOVŲ TARPKULTŪRINĖ KOMUNIKACIJA:


SUSITIKIMŲ ORGANIZAVIMO ASPEKTAS


Kursinis darbas


turinys


ĮVADAS. 3


1. TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS ESMĖ. 4


1.1 Komunikacijos efektyvumas sėkmingos organizacijos veiklos prielaida. 4


1.2 Bendri tarpkultūrinio bendravimo pa?inimo principai 4


2. D. Britanijos ir Lietuvos verslo kultūrų pa?inimo modelis. 7


2.1 Sociokultūrinės interakcijos patirtis. 8


2.2 Sociokultūrinio bendravimo klimatas interakcijos metu. 10


3. SUSitikimŲ ORGANIZAVIMAS. 11


3.1 Sociokultūrinės patirties formavimas. 11


3.1.1 D. Britanijos ir Lietuvos kultūrų palyginimas pagal Hofstede dimensijas. 11


3.1.2 R.Gesteland kultūrų klasifikacija. 12


3.2 Susitikimų organizavimo tarp Lietuvos ir Did?iosios Britanijos kultūros atstovų praktiniai aspektai 14


i?vados. 17


literatūros sąra?as. 18


ĮVADAS


Temos aktualumas. Globalizacijos sąlygomis vis daugiau ne tik didelių, tačiau ir ma?ų įmonių ry?tasi i?naudoti savo potencialą u?sienio rinkose. ?iam tikslui būtinas ne tik u?sienio ?alies, kurioje ketinama plėtoti verslą, ekonominių, teisinių, socialinių, tačiau kartu ir toje ?alyje galiojančių kultūrinių nuostatų, vertybių, elgesio manierų, verslo etiketo taisyklių pa?inimas ir i?manymas. Tenka įsisavinti tai, jog dirbame su ?monėmis, o tarpusavio santykiai yra vienas svarbiausių faktorių įtakojančių verslo sėkmę. Nuo to, kaip sugebėsime u?megzti ir palaikyti dalykinius santykius, derėtis ir pritapti vieni prie kitų priklauso tai, ar tarpusavio santykiai peraugs į ilgalaikį bendradarbiavimą, ar tai bus tik vienkartinis sandoris, po kurio nei vienai, nei kitai ?aliai nesinorės turėtų bendrų reikalų su tuo pačiu partneriu.


?iame darbe kalbama apie Lietuvos ir Did?iosios Britanijos verslo kultūrų atstovų komunikaciją, nagrinėjant susitikimų organizavimo aspektą. Did?ioji Britanija pasirinkta neatsitiktinai. Tai Europos Sąjungos narė, su kuria Lietuva palaiko glaud?ius santykius. 2002 m. Į Did?iąją Britaniją eksportas i? Lietuvos sudarė daugiau kaip 12 proc. viso eksporto. Did?ioji Britanija yra did?iausias Lietuvos eksporto partneris. Lietuvai integruojantis į bendrąją Europos Sąjungos rinką, galima tikėtis dar glaudesnio bendradarbiavimo su Did?iąja Britanija. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. Did?ioji Britanija investavo Lietuvoje daugiau kaip 900.000 Lt. Tai penktasis rodiklis pagal tiesioginių u?sienio investicijų dydį.


Problema. Problemi?ka yra tai, jog pasirengusiai eiti į Did?iosios Britanijos rinką stinga ?inių apie ?ios ?alies kultūrinę aplinką. Kartais įmonių vadovai tiesiog pasikliauja savo ?iniomis, laikydami, jog svarbiausias dalykas tarpkultūrinėje komunikacijoje yra u?sienio kalbos ?inojimas. Praktika rodo, jog kultūriniai tautų skirtumai yra ypatingai svarbus komunikacijos aspektas, galintis ?ymia dalimi įtakoti komunikacijos efektyvumą.


Tikslas. Darbo tikslas verslo susitikimų organizavimo aspektu i?nagrinėti Lietuvos ir Did?iosios Britanijos verslo kultūrų pana?umus ir skirtumus.


Darbo u?daviniai. Siekiant darbo tikslo, darbui keliami u?daviniai:


nagrinėti bendrus tarpkultūrinės komunikacijos pa?inimo klausimus;


pateikti tarpkultūrinės komunikacijos modelį, pagal kurį būtų galima atlikti Lietuvos ir Did?iosios Britanijos verslo kultūrų lyginamąją analizę.


Lietuvos įmonių vadovams pateikti praktinius patarimus dėl susitikimų organizavimo su Did?iosios Britanijos verslo kultūros atstovais.


Naudojama literatūra. Darbo atlikimui naudojamas mokslinės literatūros analizės metodas. Darbas yra teorinio pobūd?io.

1. TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS ESMĖ1.1 Komunikacijos efektyvumas sėkmingos organizacijos veiklos prielaida
Bendriausiu po?iūriu, komunikaciją galima interpretuoti kaip reik?mingą pasikeitimą informacija, perduodant ?inią. (3, p. 15) Atrodytų paprasta: u?koduoji ?inią, pasirenki perdavimo kanalą, persiunti ir lauki grį?tamojo ry?io. Vis tik i? ?alies paprastai atrodanti komunikacijos schema slepia savyje daugelį pavojų. ?is pavojus tai siuntėjo prasmės netinkamas i??ifravimas ir interpretavimas ?inios gavėjo akimis, o tai gali radikaliai įtakoti visą komunikacijos grandinę. Buityje komunikacijos (bendravimo) klaidos gali sąlygoti nesusipratimus ar konfliktus, kuriuos asmeninių pastangų dėka ilgainiui galima i?spręsti. Kai kalbama apie dalykinę komunikaciją, čia klaidos taipogi pasitaiko, tačiau jų pasekmės jau kur kas didesnio masto.


Dalykinės komunikacijos efektyvumas tai būtina prielaida sėkmingam organizacijos gyvavimui, todėl įvairūs autoriai nuolat akcentuoja būtinybę mokytis perduoti savas ?inias tinkamai jas koduojant, parenkant teisingus perdavimo kanalus. ?velgiant i? kitos pusės, gautos ?inios i??ifravimas ir interpretacija priklauso nuo gavėjo sukaupto patyrimo, jo būsenos tuo metu, sugebėjimo priimti ir teisingai suvokti siuntėjo ?inią. Didelę įtaką komunikacijos procesui turi skirtumai tarp siuntėjo ir gavėjo, skirtingas problemų suvokimo laipsnis, subjektyvus po?iūris ar nusistatymas vienas kito at?vilgiu. (3, p. 21) Dar sudėtingesnės sąlygos komunikacijai yra tuomet, kai bendrauja skirtingų kultūrų atstovai.


Vykstant globalizacijos procesams, daugelis verslo organizacijų ry?tasi i?bandyti savo jėgas tarptautinėse rinkose, todėl jų darbuotojams tenka įvaldyti įvairiausius komunikacinius gebėjimus, pradedant ?alies, su kuria ketinama bendradarbiauti, kalbos mokėjimu ir baigiant toje ?alyje priimtų verslo etiketo taisyklių detaliu pa?inimu. ?ias ir kitas tarpkultūrinio bendravimo ?inias lengviau įsisavinti, jei suprantami bendrieji tarpkultūrinio bendravimo pa?inimo principai, padedantys orientuotis įvairiausiose socialinėse aplinkose. Apie tokius principus kalbama kitame darbo skyriuje.

1.2 Bendri tarpkultūrinio bendravimo pa?inimo principai
Tarpkultūrinės komunikacijos klausimus gvildenantys autoriai pa?ymi, jog tarpkultūrinio bendravimo nagrinėjimas turi remtis giliu atskirų bendraujančių ?alių kultūrų pa?inimu. ?is klausimas komplikuotas ir sudėtingas dėl kelių prie?asčių.


Viena vertus, kiekvienas ?mogus priklauso kelioms