Japan

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2

Inledning 3

Sammanfattning 4

Allmänt 5

Japans industriella 6
struktur

Faktorer som bidragit 11
till Japans framgångar

Jämförelse mellan 14
Sverige och Japan

Källförteckning 18

Bilaga 19

Inledning

Sverige är nu i en djup lågkonjunktur, med massor av "sparpaket". Därför tyckte jag att det skulle vara intressant att titta på just en av världens största och starkaste marknadseko-nomier och se vad som skiljer den mot Sverige. Jag valde inte USA utan Japan som kommer lite i skymundan mot den stora jätten i Väst.

Jag kommer att ta upp lite om företagsstruktur d v s om de är konglomerat eller ej, stort eller litet o s v. Sedan tänkte jag ta upp lite om inställningen till arbete hos japanerna, d v s hur deras tra-ditioner är i förhållande till arbetet.

På det här sättet tänkte jag påvisa vad som gör Japan till en rela-tivt solid ekonomi. Jag vill också visa vad som gjort att Japan har haft så otroliga framgångar speciellt efter andra världskriget.
Sammanfattning

Japan är ett relativt litet land, men ändå har det utvecklat en väl-digt stark ekonomi. Bristen på tillgångar och det isolerade läget har lett till att japanerna måste ha en effektiv handel över grän-serna.

Japan har ett välutvecklat industridepartement som samarbetar dagligen med industrin och fungerar som ett samordnings- och rådgivningsorgan.

De stora industrigrupperna står för hälften av Japans förädlings-värde, men bara ca 1/5 av sysselsättningen. Detta beror främst på att industrigrupperna tillämpar livstidsanställning och seniori-tets-systemet vilka är mycket kostsamma, men ger många fördelar bl a effektiva arbetare. Industrigrupperna samarbetar med små- och medelstora företag, de hjälper dem med bl a finansiering och råd-givning. I gengäld arbetar de mindre företagen lojalt för de stora och blir som ett slags säkerhetsområde för dem.

De flesta japanerna sparar för en oviss framtid, därför att de ej har någon speciell social trygghet genom staten, endast en folk-pension på ca 3816 kr/månad. Genom detta sparande blir ban-kerna enormt kapitalstarka och därför är just de 4 största banker-na i världen ja-panska. Det genomsnittliga sparkapitalet för en japansk familj är ca 354 000 kr. Deras marginalskatt är endast ca 10% vilket moti-verar övertidsarbete och mer sparande, därför arbetar japanerna ca 6 h mer än t ex européer.

Det finns många faktorer som har bidragit till Japans framgångar framför allt efter andra världskriget bl a den stabila ställningen in-ternationellt, den effektiva inrikespolitiken, näringssystemet, styr-ningen av företagen och de effektiva arbetarna.

Jämför man Sverige och Japan så är det, det lite större landet med 8 miljoner inv. mot det lilla landet med en enorm befolkning på 125 miljoner. Det lilla landet har en BNP som är ungefär 17 gång-er så stort. Företagen för också en mycket vänligare politik mot grovarbetarna och de lågavlönade. De har också en mera demo-kratisk beslutsfattning. I Japan vågar de skjuta till pengar i dåliga tider, både till teknikimport och för att öka konsumtionen.
JAPAN

Allmänt

Det som karakteriserar Japan är främst trångboddhet, förekomsten av naturkatastrofer och bristen på naturtillgångar. Japan har ca 125 miljoner invånare på en total markyta av 378000 km2 varav ca 80% består utav berg- och skogsområden.

Befolkningstätheten är i verkligheten högst i världen och detta är främst i storstäderna. I och med detta blir följden en mycket hård konkurrens på nästan alla områden. Detta märker man också i nä-ringslivet och återspeglas även i de överlevnadsmöjligheter som ligger i en stark konkurrenskraft. Gruppbildning är en naturlig procedur i en sådan omgivning. Fast det är ju också så att japa-nerna under många generationer har lärt sig leva med trångbodd-het, ömsesidig förståelse och harmoni. Ett resultat av detta bero-ende är t ex uppbyggnaden av ett rakt nedstigande relationsnät mellan företagen inom en företagsgrupp.

Folk lever under ett ständigt hot av naturkatastrofer, som jord-bävningar, tyfoner, översvämmningar o s v. Osäkerheten har ge-nom tiderna lärt folk att spara för en oviss framtid och leva så flexibelt som möjligt. Det är också så att regeringens politiker uppmuntrar folk att garantera sin framtid på detta vis. Det är bl a därför japanerna har det högsta sparkapitalet per hushåll i världen. Detta gör naturligtvis att bankerna blir väldigt stabila.

Japans brist på naturtillgångar tvingade människorna att redan för ca 100 år sedan utveckla handelsfirmor som kunde tillvarata och importera råvaror till Japan. Detta har sedan utvecklats till det gi-gantiska handelshus som det är idag, som inte bara sysslar med handel till och från Japan utan även med handel mellan andra