Govornistvo


GOVOR (izlaganje)


PRIOPCENJE


RAZGOVOR


PREGOVORI


DEBATA


SASTANAK
Z


A


G


L


A


V


LJ


E


-pozdrav


-predstavljanje


-oslovljavanje


-pozdrav


-predstavljanje voditelja konferencije


-oslovljavanje


-pozdrav


predstavljanje


-oslovljavanje


medusobno upoznavanje


pozdravljanje publike


najava teme


bitnost teme, važnost rasprave


predstavljanje strana


(i sebe)


pozdravljanje


(predstavljanje)


oslovljavanje


U


V


O


D


stvaranje naklonosti za sebe


stvaranje


naklonosti


za voditelje


konferencije


razbijanje napetosti (uspostavlja se prisan kontakt, kaže nekoliko ugodnih rijeci, uljudnih zapažanja)


naracija


stvaranje ugodne atmosfere


potvrdivanje dnevnog reda i trajanja


upoznavanje sudionika s


pravilima


stvaranje naklonosti za sebe


stvaranje zanimanja za temu


navode se razlozi sazivanja konferencije


poticanje zainteresiranosti za temu


nacelna najava svojih potreba i namjera


uvodna rijec svake strane


najava dnevnog reda i trajanja sastanka

naracija (prica)


----


----


G

razdioba


razdioba


***


R

L

A
VNI


iznošenje


iznošenje


informiranje


iskazivanje svojih interesa i ocekivanja


razotkrivanje interesa sutprotne strane


informiranje partnera o sebi, poslovnoj situaciji i potrebama koje iz nje proizlaze
ASP


R


iznošenje tocke po tocke


davanje zamisli i/ili prijedlogaD


potkrijepe


odgovaranje na novinarska pitanja


objašnjavanje i obrazlaganje


argumentiranje


konflikt interesa-debata


(sortiranje potreba)***


A

V


potkrijepe


I
O


pobijanje


protuargumenata


objašnjavanje i obrazlaganje


neutraliziranje prigovora


uocavanje podrucja kompromisa


A


pobijanje


Z


A


sažetak


donošenje odluke


konkretizacija rješenja u pozitivne pozicije


završna rijec


sažetak dogovorenoga


K


LJU


poziv


sporazum


svake strane


poziv


C


A

efektan završetak


žiriranje


(glasovanje)


(efektan završetak)


K


zahvala ili/i isprika


zahvala ili/i isprika


proglašenje pobjednicke strane


zakljucna rijec voditelja


zahvala/isprika


provedba
GOVOR
POZDRAV


Pozdravljamo najjednostavnijim stilom:


- do 10h Dobro jutro!


- od 10 do cca 18h (ljeti i kasnije, 19h) Dobar dan! (nema strogog kriterija sata kao npr. u franc. jeziku, nego se prati i izmjena dana i noci)


- od 18h do prestanka aktivnosti Dobra vecer!


( Odzdrav


Dovidenja!


+


Do skorog susreta!


Do iduceg susreta! i sl.


Laku noc (kad se podrazumijeva da se ide na spavanje))


PREDSTAVLJANJE


Predstavljamo se ako nas slušaci ne poznaju ili ako nas netko nije predstavio (na prezentacijama ili skupovim i seminarima to cini predsjedavajuci sekcije).


Predstavljamo se imenom i prezimenom, ne navodimo titulu, ali navodimo funkciju koja je bitna za temu ili prigodu.


Npr: NE "Ja sam magistrica Maria Blau." (to nije bontonski jer sebe isticemo, a u pravilu retorike je prikazati se retoricki skromnim-"manjim", "nevažnijim" od publike sve da bi publika ostala istaknutija) (vidi poglavlje***) (titula)


NE Zovem se...


Zovu me...


Moje je ime...DA "Ja sam Maria Blau, voditelj Odjela korisnika Winterneta. (Prikazat cu vam kako naš odjel radi, što je do sada postigao i zašto je koristan u slicnim projektima.)" (funkcija)-bitna na prezentaciji Winternetovih djelatnosti nekim drugim slicnim ustanovama. Na toj prezentaciji ne bi bilo primjereno da se Maria Blau predstavila svojom drugom funkcijom - predsjednica Upravnog odbora Winterneta jer to nije vezano uz temu i prigodu.


!!! Savjet: Izbjegavati duge i/ili neuobicajene fraze (odviše skrecu pozornost cime ponovno izlazimo iz osnovnog pravila-retoricke skromnosti)OSLOVLJAVANJE


Cesto je pitanje koga sve od slušaca osloviti, kojim redom osloviti slušace. Vrlo je bitno ne pogriješiti u oslovljavanju jer je to pocetak izlaganja - dio što se pozornije prati i bolje pamti. Ako vec na pocetku steknete negativne bodove kod publike, koliko god se trudili u nastavku, pocetnu pogrešku publika ce dobro (zlo)pamtiti.


Najlakše je zahvatiti sve slušace (npr. Cijenjena publiko/ cijenjeni slušaci/ casni skupe/), nekad je to upravo i potrebno, kada smo sigurni ili kada želimo da se svi slušaci poistovijete sa zajednickom osobinom, kada procijenimo da je publika u takvom stanju, kada gotovo prelazi u masu(***razlika publike od mase) što ce u poslovnoj retorici biti rjede.


Promislite tko ce sve biti u publici.


Pronadite u publici kategorije - po kriteriju funkcije, zanimanja, struke, itd. ovisno o vrsti izlaganja. Svakako svrstajte sve slušace u neku zajednicku kategoriju, bez ostatka. Ako to ne možete, odlucite se za oslovljavanje koje zahvaca sve slušace.

NE


Redoslijed: oslovljavajte od sebi najdaljeg prema sebi bližem (ne prostornoJ).


Npr. ako ste Vi voditelj nekog odjela, a u publici sjede voditelji drugih odjela, direktor(i) i vaši podcinjeni, prvo oslovite


direktora(e),


pa podcinjene,


pa svoje kolege.


Po istom kriteriju oslovljavanja, kriteriju "prvo dalji, a onda bliži", oslovljavamo najprije suprotan spol, pa onda svoj.


Npr. M: Drage/gi* kolegice i kolege/Dame i gospodo


Ž: Dragi* kolege i kolegice/ Gospodo i dame


*kolega je imenica muškog roda, samo joj je oblik u ženskom rodu (N. Jd: moj kolega-a ne moja kolega, strašan ubojica, dugogodišnji izbjeglica)


Pridjev (cijenjeni, poštovani, dragi) seo zadržava samo pred prvim oslovljenim, a odnosi se na sve oslovljene ("Cijenjeni gospodo direktori, suradnici, kolegice i kolege voditelji odjela...")
o mijenja od kategorije do kategorije oslovljenog ("Cijenjeni gospodo direktori, poštovani suradnici, drage kolegice i kolege voditelji odjela...")
PRIDOBIVANJE NAKLONOSTI ZA SEBE
Ovaj dio nikako ne treba preskakati. Logicno je da se u našoj kulturi, kao i tocka humora, zanemaruje jer je zahtjevniji dio javnog nastupa (zahtjevniji od npr. prikaza podataka, katkad i nekome cak teži i od argumentiranja!). Zemlje s razvijenijom retorickom tradicijom polažu veliku pozornost