About POLAND

SZANOWNI PAŃSTWO

Firma informatyczna SFINKS s. c. pragnie zaproponować Państwu niezawodne oprogramowanie i sprzęt komputerowy, który w maksymalnym stopniu ułatwi Państwu pracę ( wszystkie wymienione niżej systemy pracują w sieci komputerowej oraz w wersji jednostanowiskowej ).
Nadrzędnym celem firmy SFINKS jest kompleksowa komputeryzacja przedsiębiorstw w oparciu o oprogramowanie własnej produkcji. Niezawodność poparta fachowym nadzorem autorskim sprawia, że nasze oprogramowanie cieszy się doskonałą opinią użytkowników.
Programiści naszej firmy stale doskonalą rodzime systemy dostosowując je do potrzeb użytkowników oraz zmieniających się przepisów.
Firma SFINKS udziela na oprogramowanie i sprzęt roczną gwarancję. Ponadto zajmujemy się instalacją sieci NOVELL NETWARE .

Propozycja naszego oprogramowania :

System Ewidencji Towarowej i Fakturowanie
System Ewidencji Towarowej i Fakturowanie (dla punktów sprzedaży detalicznej)
System Finansowo-Księgowy
System Obsługi Kasy Przedsiębiorstwa
System Informacyjno Doradczy

Specjalną ofertą naszej firmy jest System Płace .System ten uwzględnia aktualne potrzeby firm z różnorodną strukturą płacową. Umożliwia prawidłowe rozliczenie pracowników pracujących w systemach akordowych ,dniówkowych i godzinowych, z jednoczesną możliwością wydrukowania żądanych PIT-ów.
System Płace umożliwia informatyczną obsługę prac związanych z naliczaniem, kartotekowaniem i analizą wypłat. Pozwala ewidencjonować dane o czasie pracy, absencji, obliczanie składników płacy, dodatków, zasiłków, potrąceń, zaliczek, ponadto umożliwia wydruk listy płac, rozdzielnika kosztów, potrąceń, specyfikacji gotówki, rejestru listy płac, zasiłków refundowanych przez ZUS, dekretów księgowych, prowadzi kartotekę czasu pracy i składników płacy.
System FINANSOWO - KSIĘGOWY: jest oparty na ogólnych zasadach prowadzenia księgowości, a ponadto agreguje dane analityczne i udostępnia je w formie tabulatorów i tablic. Prowadzi pełną ewidencję finansową, która kończy się automatycznym naliczeniem i wydrukiem deklaracji VAT-7 oraz sprawozdania F01. Ponadto system prowadzi pełną analizę rozrachunków w rozbiciu na należności i zobowiązania, nalicza i drukuje potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty. Zgodnie z zasadami rachunkowości prowadzi pełną ewidencję dziennika księgowań. Zaletą systemu jest to, iż aktualne salda i stany na wybranych kontach uzyskuje się również wtedy, gdy pozycje nie są zaksięgowane na dziennik.
System prowadzi również automatyczne księgowanie wszystkich dokumentów dotyczących obrotu towarowego łącznie z automatycznym zaksięgowaniem wartości dotyczących udzielonych dotacji. System F- K umożliwia:
pełną automatyzację pracy księgowości,
szybki dostęp do obrotów finansowych przedsiębiorstwa,
pełną rejestrację zdarzeń gospodarczych,
przegląd rozliczeń z kontrahentami,
prowadzenie rejestrów VAT
archiwizowanie zbiorów


SYSTEM EWIDENCJI TOWAROWEJ + FAKTUROWANIE
Program przeznaczony do wystawiania faktur i dokonywania analiz sprzedaży pod różnym kątem .Umożliwia on szybkie sporządzanie sprawozdań okresowych (np. sprzedaż wg faktur, dat, płatnika), wystawianie i rejestrację faktur, faktur korygujących, rachunków uproszczonych, ponadto posiada Rejestr Sprzedaży, przechowuje i obsługuje Kartotekę Asortymentów, Odbiorców, oraz pełną dokumentację magazynową. Pozwala na tworzenie dowolnych zestawień i analiz sprzedaży. System może fakturować również usługi. System współpracuje z modułem PRODUKCJA, który służy do obsługi procesu produkcji.
automatyczne tworzenie dokumentów RW jako rozchód do przerobu na podstawie wcześniej ustalonych receptur przerobowych,
automatyczne ustalanie cen ewidencyjnych na towar tzw. „ czysty " na podstawie wartości ewidencyjnych asortymentów pobranych do przerobu,
automatyczne tworzenie oraz wydruk tzw. protokołu przerobu,
ewidencję towaru „ czystego " na podstawie dokumentów PW wynikających z protokołu przerobu,
pełną ewidencję plantatorów połączonych z magazynem skupu surowca
rozliczenie każdego zlecenia przerobowego ustalającego tzw. wynik na przerobie.
System powyższy może współpracować z urządzeniami fiskalnymi do ewidencji obrotu dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (kasy, drukarki fiskalne).
System automatycznie dekretuje wystawiane faktury, ma również możliwość kontroli stanów magazynowych. Wykorzystuje dane z systemu FINANSOWO KSIĘGOWEGO.
SYSTEM OBSŁUGI KASY PRZEDSIĘBIORSTWA
System prowadzi pełną ewidencję obrotu kasowego , dokumenty KP i KW drukowane są automatycznie przez komputer , w ciągu dnia istnieje aktualny podgląd na stan gotówki w kasie. Na koniec każdego dnia drukowany jest i wyliczany raport kasowy. System posiada możliwość automatycznego zaksięgowania wszystkich operacji kasowych na konta systemu Finansowo-Księgowego.
SYSTEM INFORMACYJNO - DORADCZY
Program Informacyjno-Doradczy skierowany jest do dyrektorów przedsiębiorstw głównych księgowych i kierowników. Wykonuje szereg analiz, które uzyskuje się w sposób wartościowo-graficzny.
Do jego podstawowych funkcji należy zaliczyć:
pełną analizę należności i zobowiązań
analizę największych dostawców i odbiorców
pełną analizę podstawowych składników dotyczących kont sprzedaży i kont kosztowych za wybrany okres oraz analizy porównawcze z poprzednimi latami
bieżące śledzenie sytuacji finansowych i dochodu firmy za dany miesiąc obliczeniowy

Programy nasze ściśle współpracują ze sobą w zależności od potrzeb klienta i są dostosowane do konkretnie stawianych wymogów.
Jako firma dostarczymy, zainstalujemy oraz nadzorujemy wdrożenie systemów użytkowych, zobowiązujemy się do pełnienia stałego nadzoru autorskiego nad systemami zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. Szczegółowych informacji na temat programów oraz prezentacji udzielamy w siedzibie firmy w Kaliszu pod numerem telefonu (0-62) 66-29-29 oraz w